บริการที่ปรึกษา

จากประสบการณ์กว่า 20 ปี ของทีมงาน ByDesignApp เราตระหนักถึงองค์ประกอบทุกส่วนของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ระบบบัญชีการเงิน ระบบบัญชีต้นทุน หรือระบบบัญชีบริหาร ซึ่งนั้นทำให้เรามิใช่เป็นเพียงผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่เรายังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอื่นๆ ที่พร้อมให้บริการเพื่อให้ธุรกิจของคุณก้าวหน้าต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงกระบวนทำงาน

 

การกำหนดขั้นตอนการจัดทำหรือส่งต่อข้อมูลต่างๆที่จำเป็นและเหมาะสมตามมาตรฐานสากล จะช่วยให้กระบวนทำงานของธุรกิจถูกจัดวางอย่างมีระบบ ระเบียบและรัดกุม ช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่ธุรกิจอีกด้วย 

ติดต่อเราได้ที่ contact@bydesignapp.com หรือ ที่ FB: ByDesignApp

บริการสอบทานการควบคุมภายใน

 

หากคุณกำลังไม่แน่ใจในกระบวนการทำงานต่างๆของธุรกิจของคุณ ว่ามีจุดใดที่อาจเป็นความเสี่ยง หรือมีการปฏิบัติงานไม่ตรงตามที่ได้กำหนดไว้ เรามีบริการสอบทานการปฏิบัติงานเหล่านั้นเพื่อหาความเสี่ยงและให้แนวทางการปรับปรุงที่เหมาะสม

ติดต่อเราได้ที่ contact@bydesignapp.com หรือ ที่ FB: ByDesignApp

วางระบบบัญชี

 

บริการวางระบบบัญชีการเงิน บัญชีต้นทุน บัญชีบริหาร: เรามีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานด้านบัญชี คุณจะได้ระบบการปฏิบัติงานเพื่อให้งบการเงินของคุณจัดทำได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป

ติดต่อเราได้ที่ contact@bydesignapp.com หรือ ที่ FB: ByDesignApp

บริการที่ปรึกษา

 

บริการที่ปรึกษาอื่นๆ: บริการกำหนดความต้องการด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บริการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ บริการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือหากคุณต้องการความช่วยเหลือเพื่อธุรกิจของ แต่ไม่แน่ใจว่าติดต่อไปที่ใด

ติดต่อเราได้ที่ contact@bydesignapp.com หรือ ที่ FB: ByDesignApp